ඩින්කා රග්බිවලට සමුදෙයි!

1268

රග්බි තරග 800කට වැඩි ප්‍රමාණයකට විනිසුරුකරණයෙන් දායකත්වය දැක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ රග්බි විනිසුරුවරයෙකු වන ඩින්කා පීරිස් මෙවර මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයෙන් පසු තම විනිසුරු දිවියෙන් විශ්‍රාම යන බව දන්වා ඇත. ආනන්දයට වැඩ වරදී! 2019 මයිලෝ ප්‍රිමියර් කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව…. විනිසුරු ඩින්කා පීරිස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

රග්බි තරග 800කට වැඩි ප්‍රමාණයකට විනිසුරුකරණයෙන් දායකත්වය දැක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ රග්බි විනිසුරුවරයෙකු වන ඩින්කා පීරිස් මෙවර මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයෙන් පසු තම විනිසුරු දිවියෙන් විශ්‍රාම යන බව දන්වා ඇත. ආනන්දයට වැඩ වරදී! 2019 මයිලෝ ප්‍රිමියර් කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව…. විනිසුරු ඩින්කා පීරිස්…