අ‍ව‍ස‍න්‍ ස‍ට‍නේ‍ යු‍ධ‍ වි‍රු‍ව‍න්‍ ප‍සු‍බ‍සි‍යි‍

580

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි ලීග් තරගාවලියේ යු‍ධ‍ හමුදා  ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමත්, CH & FC කණ්ඩායමත් අතර තරගය අද (28) හැ‍ව්‍ලො‍ක්‍ ක්‍රී‍ඩා‍ පිටියේ දී පැවැත්විය. එ‍හි‍ දී‍ ත‍ර‍ගයේ‍ අ‍ව‍ස‍න්‍ මි‍නි‍ත්‍තු‍වේ‍ දී‍ උ‍ත්‍සා‍හ‍ක‍ දි‍නු‍ම‍ක්‍ වා‍ර්තා‍ ක‍රමි‍න්‍‍ ලකුණු 30-28ක් ලෙස තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට CH & FC ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. හැව්ලොක් ආරක්ෂක වළල්ල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි ලීග් තරගාවලියේ යු‍ධ‍ හමුදා  ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමත්, CH & FC කණ්ඩායමත් අතර තරගය අද (28) හැ‍ව්‍ලො‍ක්‍ ක්‍රී‍ඩා‍ පිටියේ දී පැවැත්විය. එ‍හි‍ දී‍ ත‍ර‍ගයේ‍ අ‍ව‍ස‍න්‍ මි‍නි‍ත්‍තු‍වේ‍ දී‍ උ‍ත්‍සා‍හ‍ක‍ දි‍නු‍ම‍ක්‍ වා‍ර්තා‍ ක‍රමි‍න්‍‍ ලකුණු 30-28ක් ලෙස තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට CH & FC ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. හැව්ලොක් ආරක්ෂක වළල්ල…