ධර්මරාජය දිනවීමේ වගකීම ජූඩ්ට!

12

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Center’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන තුන්වැනි වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩක විශාල් ජූඩ් පත් කිරීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය රග්බි කමිටුව තීරණය කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන ……… විශාල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Center’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන තුන්වැනි වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩක විශාල් ජූඩ් පත් කිරීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය රග්බි කමිටුව තීරණය කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන ……… විශාල්…