ආසියානු කණ්ඩායමක් ලෝක රග්බි පළමු කණ්ඩායට

5

තමන් සත්කාරකත්වය දැරූ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී පෑ සුවිශේෂී දස්කම් නිසාවෙන් ජපාන රග්බි කණ්ඩායමට ලෝක රග්බි වර්ගීකරණයන්හී පළමු කාණ්ඩය දක්වා උසස් වීමක් ලබා දීමට කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තා වේ. නව නායකත්වයක්, වෙනස්ම ගමනක්! නිමාව දුටු රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව All Blacks කණ්ඩායමේ …….. ලෝක රග්බි මුල් පුටුවට නැවත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තමන් සත්කාරකත්වය දැරූ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී පෑ සුවිශේෂී දස්කම් නිසාවෙන් ජපාන රග්බි කණ්ඩායමට ලෝක රග්බි වර්ගීකරණයන්හී පළමු කාණ්ඩය දක්වා උසස් වීමක් ලබා දීමට කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තා වේ. නව නායකත්වයක්, වෙනස්ම ගමනක්! නිමාව දුටු රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව All Blacks කණ්ඩායමේ …….. ලෝක රග්බි මුල් පුටුවට නැවත…