ආසියානු රග්බි පිටියේ විවේකය දීර්ඝ කෙරේ

110

පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් 2020 වසරේ තෙවැනි කාර්තුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලුම රග්බි තරගාවලි සහ තරග කාලසටහන් අවලංගු කිරීමට ආසියානු රග්බි සංගමය පසුගිය දා තීරණය කරන ලදි. Investec Super Rugby නැරඹීමට ප්‍රේක්‍ෂකයින්ටත් අවස්ථාව ඒ අනුව මෙම වසරේ තුන්වැනි කාර්තුව අවසානය දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත තරග සියල්ල අවලංගු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් 2020 වසරේ තෙවැනි කාර්තුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලුම රග්බි තරගාවලි සහ තරග කාලසටහන් අවලංගු කිරීමට ආසියානු රග්බි සංගමය පසුගිය දා තීරණය කරන ලදි. Investec Super Rugby නැරඹීමට ප්‍රේක්‍ෂකයින්ටත් අවස්ථාව ඒ අනුව මෙම වසරේ තුන්වැනි කාර්තුව අවසානය දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත තරග සියල්ල අවලංගු…