සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයට සියල්ල සූදානම්

සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය 2022

443

කොරෝනා වසංගතය නිසා වසර කිහිපයක් පැවැත්වීමට නොහැකි වූ සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය හෙට (02) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පාසල් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධානතම මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය වන මෙම තරගාවලිය මේ වසරේ දී දෙසැම්බර් 02 සිට 06 දක්වා දින පහක් පුරාවට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

තරගාවලිය 14න් පහළ, 16න් පහළ, 18න් පහළ සහ 20න් පහළ යන වයස් කාණ්ඩ යටතේ පැවැත්වෙන මෙවර තරගාවලිය සඳහා විශාල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වීමට නියමිතයි.

තරගාවලියේ පළමු දිනය වන හෙට (02) විශාල වශයෙන් මූලික වටයේ තරගවලට වැඩි ඉඩක් හිමිව ඇති අතර දෙවැනි (03) දිනයේ දී මීටර් 100, මීටර් 400 සහ මීටර් 1500 ඉසව් හී අවසන් තරග පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

තෙවැනි (04) දිනය ද විශාල වශයෙන් මූලික තරගවලට වෙන්ව තිබෙන අතර පස්වැනි (05) දිනයේ දී මීටර් 200 ඉසව්වේ අවසන් තරග පැවැත්වෙනු ඇත.

තරගාවලියේ අවසන් දිනයේ දී (06) මීටර් 400 කඩුලු පැනීම සහ සියලු වයස් කාණ්ඩවල සහය දිවීමේ අවසන් තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි.

තරගාවලියේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දක්වන දස්කම් සලකා පාසල් සඳහා පහත ශූරතාවන් ලබා දීමට නියමිතයි,

  • 14න් පහළ බාලක ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 14න් පහළ බාලිකා ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 16න් පහළ බාලක ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 16න් පහළ බාලිකා ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 18න් පහළ බාලක ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 18න් පහළ බාලිකා ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 20න් පහළ බාලක ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • 20න් පහළ බාලිකා ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.
  • ජ්‍යෙෂ්ඨ ශූරතාව සහ අනුශූරතාව – බාලක සහ බාලිකා (16/18/20)
  • මිශ්‍ර පාසල් ශූරතාව සහ අනුශූරතාව.

සමස්ත ශූරතාව සහ අනුශූරතාව

තරගාවලියේ කාලසටහන

Day 01 – Friday 02nd December 2022

E No  Time  Event  Age Group  B/ G  H/ SF/ F
101 10.00 am Pole Vault Under 20 Boys Final
102 10.00 am Discuss Throw Under 16 Girls Final
103 10.00 am Shot Put Under 20 Girls Final
104 10.00 am Thriple Jump Under 18 Girls Final
105 10.00 am 100m Under 16 Boys Heats
106 10.15 am 100m Under 16 Girls Heats
107 10.30 am 100m Under 18 Boys Heats
108 10.45 am 100m Under 18 Girls Heats
109 11.00 am 100m Under 20 Boys Heats
110 11.15 am 100m Under 20 Girls Heats
111 11.30 am 400m Under 16 Boys Heats
112 11.45 am 400m Under 16 Girls Heats
113 12.00 am 400m Under 18 Boys Heats
114 12.15 pm 400m Under 18 Girls Heats
115 12.30 pm 400m Under 20 Boys Heats
116 12.45 pm 400m Under 20 Girls Heats

Lunch Interval

117 1.30 pm High Jump Under 14 Boys Final
118 1.30 pm Shot Put Under 20 Boys Final
119 1.30 pm Long Jump Under 16 Girls Final
120 1.30 pm Jav. Throw Under 18 Boys Final
121 2.00 pm 100m Under 14 Boys Heats
122 2.15 pm 100m Under 14 Girls Heats
123 2.30 pm 100m Under 16 Boys Semi Final
124 2.40 pm 100m Under 16 Girls Semi Final
125 2.50 pm 100m Under 18 Boys Semi Final
126 3.00 pm 100m Under 18 Girls Semi Final
127 3.10 pm 100m Under 20 Boys Semi Final
128 3.20 pm 100m Under 20 Girls Semi Final
129 3.40 pm 1500m Under 18 Boys Heats
130 4.00 pm 1500m Under 18 Girls Heats

L ISLAND SCHOOL ATHLETIC CHAMPIONSHIP – 202

132 4.40 pm 1500m Under 20 Girls Heats
133 5.00 pm 400m Under 16 Boys Semi Final
134 5.10 pm 400m Under 16 Girls Semi Final
135 5.20 pm 400m Under 18 Boys Semi Final
136 5.30 pm 400m Under 18 Girls Semi Final
137 5.40 pm 400m Under 20 Boys Semi Final
138 5.50 pm 400m Under 20 Girls Semi Final

Day 02 – Saturday 03rd December 2022

201 9.00 am Pole Vault Under 20 Girls Final
202 9.00 am Jav. Throw Under 18 Girls Final
203 9.00 am Long Jump Under 18 Boys Final
204 9.00 am Shot Put Under 14 Girls Final
205 9.00 am Discuss Throw Under 20 Girls Final
206 9.00 am 100m Under 16 Boys Final
207 9.05 am 100m Under 16 Girls Final
208 9.10 am 100m Under 18 Boys Final
209 9.15 am 100m Under 18 Girls Final
210 9.20 am 100m Under 20 Boys Final
211 9.25 am 100m Under 20 Girls Final
212 9.30 am 100m Under 14 Boys Semi Final
213 9.40 am 100m Under 14 Girls Semi Final
214 9.50 am 1500m Under 18 Boys Final
215 10.00 am 1500m Under 18 Girls Final
216 10.10 am 1500m Under 20 Boys Final
217 10.20 am 1500m Under 20 Girls Final
218 10.30 am High Jump Under 18 Girls Final
219 10.30 am Long Jump Under 20 Boys Final
220 10.45 am 400m Under 16 Boys Final
221 10.55 am 400m Under 16 Girls Final
222 11.05 am 400m Under 18 Boys Final
223 11.15 am 400m Under 18 Girls Final

ALL IND SCHOOL ATHLETIC CHAMPIONSHIP – 2022 

Lunch Interval 

226 1.00 pm Shot Put Under 18 Boys Final
227 1.00 pm Discuss Throw Under 16 Boys Final
228 1.00 pm Long Jump Under 14 Girls Final
229 1.00 pm High Jump Under 20 Girls Final
230 1.00 pm 200m Under 16 Boys Heats
231 1.15 pm 200m Under 16 Girls Heats
232 1.30 pm 200m Under 18 Boys Heats
233 1.45 pm 200m Under 18 Girls Heats
234 2.00 pm 200m Under 20 Boys Heats
235 2.15 pm 200m Under 20 Girls Heats
236 2.45 pm 100 m Under 14 Boys Final
237 2.55 pm 100 m Under 14 Girls Final
238 3.10 pm 4 x 400 m Under 16 Boys Heats
239 3.30 pm 4 x 400 m Under 16 Girls Heats
240 3.50 pm 4 x 400 m Under 20 Boys Heats
241 4.10 pm 4 x 400 m Under 20 Girls Heats
242 4.30 pm 4 x 100m Under 18 Boys Heats
243 4.50 pm 4 x 100m Under 18 Girls Heats

Day 03 – Sunday 04th December 2022

301 8.30 am High Jump Under 14 Girls Final
302 8.30 am Long Jump Under 16 Boys Final
303 8.30 am Pole Vault Under 18 Boys Final
304 8.30 am Jav. Throw Under 20 Boys Final
305 8.30 am Shot Put Under 14 Boys Final
306 8.30 am 80 m Hur Under 14 Boys Heats
307 8.45 am 80 m Hur Under 14 Girls Heats
308 9.00 am 100 m Hur Under 16 Girls Heats
309 9.15 am 100 m Hur Under 18 Girls Heats
310 9.30 am 100 m Hur Under 20 Girls Heats
311 9.45 am 100 m Hur Under 16 Boys Heats

LL ISLAND SCHOOL ATHLETIC CHAMPIONSHIP – 2022 

313 10.15 am 110 m Hur Under 20 Boys Heats
314 10.35 am 800 m Under 16 Boys Heats
315 10.50 am 800 m Under 16 Girls Heats
316 11.05 am 800 m Under 18 Boys Heats
317 11.20 am 800 m Under 18 Girls Heats
318 11.35 am 800 m Under 20 Boys Heats
319 11.50 am 800 m Under 20 Girls Heats
320 12.10 pm 200 m Under 16 Boys Semi Final
321 12.20 pm 200 m Under 16 Girls Semi Final
322 12.30 pm 200 m Under 18 Boys Semi Final
323 12.40 pm 200 m Under 18 Girls Semi Final
324 12.50 pm 200 m Under 20 Boys Semi Final
325 1.00 pm 200 m Under 20 Girls Semi Final

Lunch Interval

326 1.30 pm High Jump Under 16 Girls Final
327 1.30 pm Discuss Throw Under 18 Girls Final
328 1.30 pm Long Jump Under 20 Girls Final
329 1.30 pm Jav. Throw Under 16 Boys Final
330 2.00 pm 80 m Hur Under 14 Boys Semi Final
331 2.10 pm 80 m Hur Under 14 Girls Semi Final
332 2.20 pm 100 m Hur Under 16 Girls Semi Final
333 2.30 pm 100 m Hur Under 18 Girls Semi Final
334 2.40 pm 100 m Hur Under 20 Girls Semi Final
335 2.50 pm 100 m Hur Under 16 Boys Semi Final
336 3.00 pm 110 m Hur Under 18 Boys Semi Final
337 2.10 pm 110 m Hur Under 20 Boys Semi Final
338 3.30 pm 200 m Under 16 Boys Final
339 3.35 pm 200 m Under 16 Girls Final
340 3.40 pm 200 m Under 18 Boys Final
341 3.45 pm 200 m Under 18 Girls Final
342 3.50 pm 200 m Under 20 Boys Final
343 3.55 pm 200 m Under 20 Girls Final
344 4.15 pm 4 x 400m Under 16 Boys Final

LL ISLAND SCHOOL ATHLETIC CHAMPIONSHIP – 2022 

346 4.35 pm 4 x 400m Under 20 Boys Final
347 4.45 pm 4 x 400m Under 20 Girls Final
348 4.50 pm 4 x 100m Under 18 Boys Final
349 4.55 pm 4 x 100m Under 18 Girls Final

Day 04 – Monday 05th December 2022

401 9.00 am High Jump Under 20 Boys Final
402 9.00 am Long Jump Under 14 Boys Final
403 9.00 am Jav Throw Under 16 Girls Final
404 9.00 am Discus Throw Under 18 Boys Final
405 9.00 am Pole Vault Under 18 Girls Final
406 9.00 am Shotput Under 16 Boys Final
407 9.20 am 80 m Hur Under 14 Boys Final
408 9.25 am 80 m Hur Under 14 Girls Final
409 9.35 am 100 m Hur Under 16 Girls Final
410 9.45 am 100 m Hur Under 18 Girls Final
411 9.50am 100 m Hur Under 20 Girls Final
412 9.55 am 100 m Hur Under 16 Boys Final
413 10.05 am 110 m Hur Under 18 Boys Final
414 10.10 am 110 m Hur Under 20 Boys Final
415 10.20 am 800m Under 16 Boys Final
416 10.30 am 800m Under 16 Girls Final
417 10.40 am 800m Under 18 Boys Final
418 10.50 am 800m Under 18 Girls Final
419 11.00 am 800m Under 20 Boys Final
420 11.10 am 800m Under 20 Girls Final
421 11.20 am 80m Under 14 Boys Heats
422 11.35 am 80m Under 14 Girls Heats
423 11.40 am Triple Jump Under 20 Boys Final
424 11.45 am 300m Hur Under 16 Girls Heats
425 12.00 pm 300m Hur Under 16 Boys Heats

ALL ISLAND SCHOOL ATHLETIC CHAMPIONSHIP – 2022 

427 12.30 pm 400m Hur Under 20 Girls Heats
428 12.45 pm 400m Hur Under 18 Boys Heats
429 1.00 pm 400m Hur Under 20 Boys Heats

Lunch Interval 

430 1.30 pm High Jump Under 16 Boys Final
431 1.30 pm Jav Throw Under 20 Girls Final
432 1.30 pm Shot Put Under 18 Girls Final
433 1.30 pm 300m Hur Under 16 Girls Semi Final
434 1.40 pm 300m Hur Under 16 Boys Semi Final
435 1.50 pm 400m Hur Under 18 Girls Semi Final
436 2.00 pm 400m Hur Under 20 Girls Semi Final
437 2.00 pm Triple Jump Under 18 Boys Final
438 2.10 pm 400m Hur Under 18 Boys Semi Final
439 2.20 pm 400m Hur Under 20 Boys Semi Final
440 2.45 pm 80m Under 14 Boys Semi Final
441 2.55 pm 80m Under 14 Girls Semi Final
442 3.15 pm 4 x 100m Under 16 Boys Heats
443 3.35 pm 4 x 100m Under 16 Girls Heats
444 3.55 pm 4 x 100m Under 20 Boys Heats
445 4.15 pm 4 x 100m Under 20 Girls Heats
446 4.45 pm 4 x 100m Under 14 Boys Heats
447 5.05 pm 4 x 100m Under 14 Girls Heats
448 5.25 pm 4 x 400m Under 18 Boys Heats
449 5.45 pm 4 x 400m Under 18 Girls Heats

Day 05 – Tuesday 06th December 2022

501 8.30 am Long Jump Under 18 Girls Final
502 8.30 am High Jump Under 18 Boys Final
503 8.30 am Discuss Throw Under 20 Boys Final
504 8.30 am Shot Put Under 16 Girls Final
505 8.30 am 5000m Under 20 Boys Final
506 8.50 am 5000m Under 20 Girls Final
507 9.20 am 80m Under 14 Boys Final
508 9.25 am 80m Under 14 Girls Final
509 10.00 am Triple Jump Under 20 Girls Final

ALL ISLAND SCHOOL ATHLETIC CHAMPIONSHIP – 2022 

Lunch Interval 

510 1.30 pm 300m Hur Under 16 Girls Final
511 1.40 pm 300m Hur Under 16 Boys Final
512 1.50 pm 400m Hur Under 18 Girls Final
513 2.00 pm 400m Hur Under 20 Girls Final
514 2.10 pm 400m Hur Under 18 Boys Final
515 2.20 pm 400m Hur Under 20 Boys Final

Arrival of Chief Guest  

516 3.00 pm 4 x 100m Under 14 Boys Final
517 3.05 pm 4 x 100m Under 14 Girls Final
519 3.15 pm 4 x 100m Under 16 Girls Final
520 3.20 pm 4 x 100m Under 20 Boys Final
521 3.25 pm 4 x 100m Under 20 Girls Final
522 3.30 pm 4 x 400m Under 18 Boys Final
523 3.35 pm 4 x 400m Under 18 Girls Final

2022 සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ තොරතුරු සඳහා රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟ.

>>තවත් මලල ක්‍රීඩා පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න<<