බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි

539
56th Battle of the Brothers

පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට බිග් මැච් වසන්තය කැන්ඳමින් අද (22) කොළඹ එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ තර්ස්ටන් – ඉසිපතන විද්‍යාලාන්තර 56 වැනි සහෝදර සංග්‍රාමයේ පළමු දිනයේ දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බවන්ත ජයසිංහ සහ අංජු කරුණානායක සමත් වූහ. 56 වැනි සහෝදර ගැටුම තීරණයකින් අවසන් වන ලකුණු? කොළඹ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට බිග් මැච් වසන්තය කැන්ඳමින් අද (22) කොළඹ එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ තර්ස්ටන් – ඉසිපතන විද්‍යාලාන්තර 56 වැනි සහෝදර සංග්‍රාමයේ පළමු දිනයේ දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බවන්ත ජයසිංහ සහ අංජු කරුණානායක සමත් වූහ. 56 වැනි සහෝදර ගැටුම තීරණයකින් අවසන් වන ලකුණු? කොළඹ…