2011 ලෝක කුසලාන විමර්ශන වාර්තාව නීතිපතිට

137

2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය කිසිදු පාවාදීමක් සිදුකර නොමැති බව සඳහන් අවසන් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්, ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උපදෙස් ඉල්ලා එම වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබේ. >>2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ විශේෂ විමර්ශනය අවසන්<< 2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය පාවාදීමක් පිළිබඳ එවකට හිටපු ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය කිසිදු පාවාදීමක් සිදුකර නොමැති බව සඳහන් අවසන් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්, ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උපදෙස් ඉල්ලා එම වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබේ. >>2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ විශේෂ විමර්ශනය අවසන්<< 2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය පාවාදීමක් පිළිබඳ එවකට හිටපු ක්‍රීඩා…