පළමු පෙළ දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලිය තවත් පස්සට

182

අන්තර් සමාජ දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස 14 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද, තරගාවලි ව්‍යුහය තුළ සිදු කරන ලද ඇතැම් සංශෝධන පිළිබඳව විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවා සාමාජිකයින්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතු නිසාවෙන් සැලසුම් කර ගත් දිනවල දී තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට නොහැකි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අන්තර් සමාජ දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස 14 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද, තරගාවලි ව්‍යුහය තුළ සිදු කරන ලද ඇතැම් සංශෝධන පිළිබඳව විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවා සාමාජිකයින්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතු නිසාවෙන් සැලසුම් කර ගත් දිනවල දී තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට නොහැකි…