ලුම්බිණි තර්ස්ටන් සටනේ වැඩි වාසිය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට

66

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (16) පළමු දිනයට ක්‍රියාත්මක විය. සම්පත් සහ මනීශාන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ……….. ලුම්බිණි විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය  තර්ස්ටන් විද්‍යාල පිටියේ පැවැත්වෙන මේ සුහද ක්‍රිකට් තරගයේ පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (16) පළමු දිනයට ක්‍රියාත්මක විය. සම්පත් සහ මනීශාන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ……….. ලුම්බිණි විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය  තර්ස්ටන් විද්‍යාල පිටියේ පැවැත්වෙන මේ සුහද ක්‍රිකට් තරගයේ පළමු…