භාණ්ඩාගාර පෙට්ටගම අරින සාග් ජයග්‍රාහකයෝ

95

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ රන් පදක්කම් 40 ක්, රිදී පදක්කම් 83 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 128 ක් සමඟ සමස්ත පදක්කම් 251 ක් දිනා ගත් අතර එම පදක්කම්වල වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 414 ක් පමණ බැව් නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග වලින් ThePapare.com වෙත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ රන් පදක්කම් 40 ක්, රිදී පදක්කම් 83 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 128 ක් සමඟ සමස්ත පදක්කම් 251 ක් දිනා ගත් අතර එම පදක්කම්වල වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 414 ක් පමණ බැව් නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග වලින් ThePapare.com වෙත…