ෂොට් 10යි පිතිකරුවන් 10යි. කවුද හොඳම?

20

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මූලික වශයෙන් ඉරියව් තුනක එකතුවකි. පන්දු යැවීම, පිතිකරණය සහ පන්දු රැකීම ඒ තුනයි. එහෙත් පිතිකරණය හැර, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්ම ඉපිද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආක්‍රමණය කරන මට්ටමට පැමිණ ඇති වෙනත් ඉරියව්වක් නොමැත. වර්තමානය වන විට සෑම ක්‍රිකට් රටාවක්ම, තරගාවලියක්ම පාහේ නිර්මාණය වන්නේ පිතිකරණය ප්‍රමුඛ ස්ථානයෙහි තබා ය. 1990 දශකයට පෙර පිතිකරණය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මූලික වශයෙන් ඉරියව් තුනක එකතුවකි. පන්දු යැවීම, පිතිකරණය සහ පන්දු රැකීම ඒ තුනයි. එහෙත් පිතිකරණය හැර, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්ම ඉපිද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආක්‍රමණය කරන මට්ටමට පැමිණ ඇති වෙනත් ඉරියව්වක් නොමැත. වර්තමානය වන විට සෑම ක්‍රිකට් රටාවක්ම, තරගාවලියක්ම පාහේ නිර්මාණය වන්නේ පිතිකරණය ප්‍රමුඛ ස්ථානයෙහි තබා ය. 1990 දශකයට පෙර පිතිකරණය…