ක්‍රීඩක ආදේශ අඩු කරන්න ලෝක රග්බි සැලසුම් කරයි

378
World Rugby

තරගයක් තුළ සිදුකළ හැකි ක්‍රීඩක ආදේශක සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ අවධානය යොමුවී ඇත. මීට මාස කීපයකට පෙර පැවති ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ සභාපති ඡන්දයේ දී වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමින් තම දෙවන ධුර කාලය ද ස්ථිර කරගැනීමට හිටපු සභාපති බිල් බියුමොන්ට් සමත් විය.  පාසල් රග්බි ආරම්භය කල් යයි? අධ්‍යාපන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තරගයක් තුළ සිදුකළ හැකි ක්‍රීඩක ආදේශක සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ අවධානය යොමුවී ඇත. මීට මාස කීපයකට පෙර පැවති ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ සභාපති ඡන්දයේ දී වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමින් තම දෙවන ධුර කාලය ද ස්ථිර කරගැනීමට හිටපු සභාපති බිල් බියුමොන්ට් සමත් විය.  පාසල් රග්බි ආරම්භය කල් යයි? අධ්‍යාපන…