පරීක්ෂණය මඟ හැරපු ලෝක ශූරයාට වැඩ වරදී

78
 

මෙම වසර ආරම්භයේ සිටම තහනම් උත්තේජක නීති බිඳ හෙළු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට තරග තහනම් නිකුත් කරනු දක්නට ලැබුණි. තහනම් උත්තේජක භාවිතා කිරීම නිසා මෙන්ම පරීක්ෂණ මගහැරීම නිසාවෙන් ද ක්‍රීඩකයන්ට තරග තහනම් නිකුත් කෙරූ අතර ඒ අතරට ලෝක ශූරතා දිනූ ක්‍රීඩකයන් ද අයත් විය. ඔලිම්පික් සංවිධායකයින්ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් වත්මන් ලොව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වසර ආරම්භයේ සිටම තහනම් උත්තේජක නීති බිඳ හෙළු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට තරග තහනම් නිකුත් කරනු දක්නට ලැබුණි. තහනම් උත්තේජක භාවිතා කිරීම නිසා මෙන්ම පරීක්ෂණ මගහැරීම නිසාවෙන් ද ක්‍රීඩකයන්ට තරග තහනම් නිකුත් කෙරූ අතර ඒ අතරට ලෝක ශූරතා දිනූ ක්‍රීඩකයන් ද අයත් විය. ඔලිම්පික් සංවිධායකයින්ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් වත්මන් ලොව…