ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආසියානු කමිටුවට නව මුහුණු දෙකක්!

43
 

ආසියානු රග්බි පාපන්දු සංගමයේ තරගාවලි කමිටුවේ සභාපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමයේ හිටපු සභාපති සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වත්මන් උපසභාපති අසංග සෙනෙවිරත්න මහතා පත් කර ඇති අතර හිටපු රග්බි ක්‍රීඩක සහ විනිසුරු නිසාම් ජමාල්ඩීන් මහතා ආසියානු රග්බි විනිසුරුවන්ගේ කමිටුවේ දෙවන අතිරේක නිලධාරියා ලෙස පත් කර තිබේ. පාසල් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු රග්බි පාපන්දු සංගමයේ තරගාවලි කමිටුවේ සභාපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමයේ හිටපු සභාපති සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වත්මන් උපසභාපති අසංග සෙනෙවිරත්න මහතා පත් කර ඇති අතර හිටපු රග්බි ක්‍රීඩක සහ විනිසුරු නිසාම් ජමාල්ඩීන් මහතා ආසියානු රග්බි විනිසුරුවන්ගේ කමිටුවේ දෙවන අතිරේක නිලධාරියා ලෙස පත් කර තිබේ. පාසල් රග්බි…