සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය යනු අපට සෑම වසරකම අලුත් අත්දැකීම් වගේම විශේෂ දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකයින් රටට ලෝකයට පෙන්වාදුන් තරගකාරී තරගාවලියක්. අද අපි බලන්නේ 2015 වසරේ පටන් 2018 වසර දක්වා වැඩිම උත්සාහක දිනුම් වාර්තා කළ සහ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස්කළ ක්‍රීඩකයින් ගැනයි. 2015 වර්ෂය 2015 වර්ෂය කියන්නේ රාජකීයයන්ගේ “Rolling…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය යනු අපට සෑම වසරකම අලුත් අත්දැකීම් වගේම විශේෂ දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකයින් රටට ලෝකයට පෙන්වාදුන් තරගකාරී තරගාවලියක්. අද අපි බලන්නේ 2015 වසරේ පටන් 2018 වසර දක්වා වැඩිම උත්සාහක දිනුම් වාර්තා කළ සහ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස්කළ ක්‍රීඩකයින් ගැනයි. 2015 වර්ෂය 2015 වර්ෂය කියන්නේ රාජකීයයන්ගේ “Rolling…