ලෝක ක්‍රීඩා උළෙලක් තුළ කෙරුණු “ඓතිහාසික විප්ලවය”

453
@img.thedailybeast.com

පසුගිය ශතවර්ෂය තුළ ක්‍රීඩා උළෙලක පීඨිකාවක් මත මැවුණු වඩාත්ම ජයග්‍රාහී ඉරියව්ව, ටොමී ස්මිත් සහ ජෝන් කාලෝස් සතුය. සාමාන්‍යයෙන් ඔලිම්පික් උළෙල තුළ ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් සනිටුහන් වන්නේ ජයග්‍රහණ පදනම් කොටගෙන වුවත් 1968 ඔලිම්පික් තරගාවලියේ මීටර 200 රන් පදක්කම්ලාභී ටොමී ස්මිත් සහ ලෝකඩ පදක්කම්ලාභී ජෝන් කාලෝස් ඉතිහාසයට එක්වුණේ පදක්කම් ප්‍රදානය කෙරෙන පීඨිකාව මත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය ශතවර්ෂය තුළ ක්‍රීඩා උළෙලක පීඨිකාවක් මත මැවුණු වඩාත්ම ජයග්‍රාහී ඉරියව්ව, ටොමී ස්මිත් සහ ජෝන් කාලෝස් සතුය. සාමාන්‍යයෙන් ඔලිම්පික් උළෙල තුළ ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් සනිටුහන් වන්නේ ජයග්‍රහණ පදනම් කොටගෙන වුවත් 1968 ඔලිම්පික් තරගාවලියේ මීටර 200 රන් පදක්කම්ලාභී ටොමී ස්මිත් සහ ලෝකඩ පදක්කම්ලාභී ජෝන් කාලෝස් ඉතිහාසයට එක්වුණේ පදක්කම් ප්‍රදානය කෙරෙන පීඨිකාව මත…