2019ත් ජනප්‍රියතම පාසල් රග්බි ක්‍රීඩකයා සාන්ත පීතර විදුහලෙන්!

171

2019 ThePapare ජනප්‍රියතම පාසල් රග්බි ක්‍රීඩකයා ලෙස අභිෂේක ලබන්නට සාන්ත පීතර විදුහල් ක්‍රීඩක රවීන් ප්‍රනාන්දු සමත්විය. එක් පාසලකින් එක් ක්‍රීඩකයෙකු බැගින් පාසල් 16කින් ඉදිරිපත් වූ ක්‍රීඩකයින් 16 දෙනෙකු අතරින් මනාප 32,339ක් සමඟින් රවීන් ප්‍රනාන්දු පළමුවැන්නා බවට පත්වන්නේ වෙස්ලි ක්‍රීඩක මුර්ෂිඩ් සුබෙයිර් දෙවැනි ස්ථානයට පත් කරමිනි. සුබෙයිර් වෙනුවෙන් ලැබී තිබූ මනාප…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ThePapare ජනප්‍රියතම පාසල් රග්බි ක්‍රීඩකයා ලෙස අභිෂේක ලබන්නට සාන්ත පීතර විදුහල් ක්‍රීඩක රවීන් ප්‍රනාන්දු සමත්විය. එක් පාසලකින් එක් ක්‍රීඩකයෙකු බැගින් පාසල් 16කින් ඉදිරිපත් වූ ක්‍රීඩකයින් 16 දෙනෙකු අතරින් මනාප 32,339ක් සමඟින් රවීන් ප්‍රනාන්දු පළමුවැන්නා බවට පත්වන්නේ වෙස්ලි ක්‍රීඩක මුර්ෂිඩ් සුබෙයිර් දෙවැනි ස්ථානයට පත් කරමිනි. සුබෙයිර් වෙනුවෙන් ලැබී තිබූ මනාප…