ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයට SF වෙතින් අත හිත

120

ලොව ප්‍රකට ක්‍රිකට් සන්නාමයක් වන ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත SF (Stanford Cricket) ආයතනය අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙත වසරක කාලයක් දක්වා අනුග්‍රහය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව සිටී. ලබාදුන් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත SF (Stanford Cricket) ආයතනය මගින් ප්‍රදානය කෙරුණ අනුග්‍රාහක ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයී්‍ය විදුහල්පති එස්. සූරියාරච්චි මහතා වෙත SF ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව ප්‍රකට ක්‍රිකට් සන්නාමයක් වන ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත SF (Stanford Cricket) ආයතනය අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙත වසරක කාලයක් දක්වා අනුග්‍රහය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව සිටී. ලබාදුන් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත SF (Stanford Cricket) ආයතනය මගින් ප්‍රදානය කෙරුණ අනුග්‍රාහක ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයී්‍ය විදුහල්පති එස්. සූරියාරච්චි මහතා වෙත SF ක්‍රිකට්…