කරාතේ ශූරතා දෙකම කැළණියට

16

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ කරාතේ තරග පසුගිය දා නිමා වූයේ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයට කාන්තා හා පිරිමි ශූරතා හිමිකර දෙමිනි. කාන්තා අනුශූරතාව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටත්, පිරිමි අනුශූරතාව සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමි විය.  තරගාවලිය KUMITE හා KATA ලෙස කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවති අතර KUMITE කාණ්ඩය පිරිමි බර පන්ති 7කින් හා කාන්තා බර පන්ති 6කින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ කරාතේ තරග පසුගිය දා නිමා වූයේ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයට කාන්තා හා පිරිමි ශූරතා හිමිකර දෙමිනි. කාන්තා අනුශූරතාව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටත්, පිරිමි අනුශූරතාව සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමි විය.  තරගාවලිය KUMITE හා KATA ලෙස කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවති අතර KUMITE කාණ්ඩය පිරිමි බර පන්ති 7කින් හා කාන්තා බර පන්ති 6කින්…