එල්ලේ වලින් ජ’පුර හා කැළණිය පෙරමුණට!

159

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ එල්ලේ තරග පසුගිය දා නිමා වූයේ පිරිමි ශූරතාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාවය කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමිකර දෙමිනි. පිරිමි හා කාන්තා අනුශූරයන් බවට පත්වීමට සබරගමුව හා රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල සමත් විය.  යාපනයේ අපරාජිත ගමන නිමා වේ; ජ’පුරට ශූරතාව 13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ එල්ලේ තරග පසුගිය දා නිමා වූයේ පිරිමි ශූරතාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාවය කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයටත් හිමිකර දෙමිනි. පිරිමි හා කාන්තා අනුශූරයන් බවට පත්වීමට සබරගමුව හා රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල සමත් විය.  යාපනයේ අපරාජිත ගමන නිමා වේ; ජ’පුරට ශූරතාව 13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා…