ගෙවුනු දවස පෙබරවාරි 20 – පළමු තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පරාජය

541
 

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”, 2017 වර්ෂය පුරාවටත් ඔබට මඟහැරී යන ක්‍රීඩා පුවත් සමීප කරනු ඇත. ක්‍රිකට් – චරණ නානායක්කාර 5/31 වර්ෂාව නම් බාධකයත් සමඟින් ක්‍රියාත්මක වූ අන්තර් පාසල් පළමු පෙළ ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”, 2017 වර්ෂය පුරාවටත් ඔබට මඟහැරී යන ක්‍රීඩා පුවත් සමීප කරනු ඇත. ක්‍රිකට් – චරණ නානායක්කාර 5/31 වර්ෂාව නම් බාධකයත් සමඟින් ක්‍රියාත්මක වූ අන්තර් පාසල් පළමු පෙළ ක්‍රිකට්…