ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දුවට නව සහය පුහුණුකරුවෙක්

320

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත පාපන්දු ලෝක කුසලාන තේරීම් තරග සහ 2019 දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිසාම් පකීර් අලි හට සහය වීම සඳහා කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු ලෙස මේ වන විට නේවි සී හෝක්ස් කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන ජානක සිල්වා පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත පාපන්දු ලෝක කුසලාන තේරීම් තරග සහ 2019 දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිසාම් පකීර් අලි හට සහය වීම සඳහා කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු ලෙස මේ වන විට නේවි සී හෝක්ස් කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන ජානක සිල්වා පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා…