ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුවේ නිල පන්දු සපයන්නාට අලුත් සන්නාමයක්

72

NIVIA Football, ඉන්දියාවේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වෙළඳ සන්නාමයක් වන අතර ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුවට පණ දීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබේ. (Memorandum of Understanding) ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නිල පාපන්දු සපයන්නා මෙන්ම පාපන්දු නිවහන සංවිධානය කරන ඇතැම් තරගාවලි වල නිල පන්දු සපයන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

NIVIA Football, ඉන්දියාවේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වෙළඳ සන්නාමයක් වන අතර ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුවට පණ දීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබේ. (Memorandum of Understanding) ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නිල පාපන්දු සපයන්නා මෙන්ම පාපන්දු නිවහන සංවිධානය කරන ඇතැම් තරගාවලි වල නිල පන්දු සපයන්නා…