ක්‍රීඩිකාවන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉහළම කාණ්ඩයට තුන්දෙනෙක්

6

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් 20 දෙනෙකුට හා නැගී එන ක්‍රීඩිකාවන් 15 දෙනෙකුට පිළිවෙළින් ඉදිරි මාස 6ක සහ 3ක කාලය සඳහා කොන්ත්‍රාත්තු ලබා දීමට ඊයේ (27) තීරණය කර තිබේ.  කෝල්ට්ස් හා ගුවන් හමුදාව නැගී එන ක්‍රිකට් පිටිය අලංකාරවත් කරයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් 20 දෙනෙකුට හා නැගී එන ක්‍රීඩිකාවන් 15 දෙනෙකුට පිළිවෙළින් ඉදිරි මාස 6ක සහ 3ක කාලය සඳහා කොන්ත්‍රාත්තු ලබා දීමට ඊයේ (27) තීරණය කර තිබේ.  කෝල්ට්ස් හා ගුවන් හමුදාව නැගී එන ක්‍රිකට් පිටිය අලංකාරවත් කරයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය…