ක්‍රිකට් ආයතනය මාධ්‍ය ආයතනයකට එරෙහිව නඩු මගට

711

පසුගිය ජූලි 4 වැනිදා ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය ආයතනයක පළවූ වාර්තාවක් මඟින් 2018 වසරේ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කළ තරග සංචාරය අතරතුර ඇමරිකානු ඩොලර් 187,084/75ක මුදල් අක්‍රමිකතාවක් සිදු වූ බව වාර්තා කර තිබුණි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වගකිව යුතු බවත් එමඟින් කියැවිනි. කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය ජූලි 4 වැනිදා ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය ආයතනයක පළවූ වාර්තාවක් මඟින් 2018 වසරේ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කළ තරග සංචාරය අතරතුර ඇමරිකානු ඩොලර් 187,084/75ක මුදල් අක්‍රමිකතාවක් සිදු වූ බව වාර්තා කර තිබුණි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වගකිව යුතු බවත් එමඟින් කියැවිනි. කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකා…