තවත් හැව්ලොක් පුරුකක් CR සමඟ එක්වෙයි

1075
Sharo-Fernando1

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ඉදිරිපෙළ Second Row ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළ ශාරෝ ප්‍රනාන්දු එළඹෙන තරග වාරය වෙනුවෙන් CR&FC වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇත. හැව්ලොක් ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායම හැර යයි හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ දිනුක් අමරසිංහ ……. පසුගිය තරගවාරයෙන් අනතුරුව එළඹෙන තරගවාරය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් රග්බිලෝලීන් පුදුම කරමින් සිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ඉදිරිපෙළ Second Row ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළ ශාරෝ ප්‍රනාන්දු එළඹෙන තරග වාරය වෙනුවෙන් CR&FC වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇත. හැව්ලොක් ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායම හැර යයි හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ දිනුක් අමරසිංහ ……. පසුගිය තරගවාරයෙන් අනතුරුව එළඹෙන තරගවාරය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් රග්බිලෝලීන් පුදුම කරමින් සිය…