ඉරිසියාවට වඩා විශාල රුසියාව

4586
cdn-s3.si.com

‘ඔවුන් සිරියාවන්ත නැත. මූණිච්චාවට සිනාසෙන්නේ නැත. දැඩි ය.’ ඒ රුසියානුවන් ය. ගනුදෙනු විසඳන විශේෂ ක්‍රමයක් ඔවුනට ඇත. ඒ, මුහුණට මුහුණ සටන් වැදීම ය. රුසියානු කාන්තාවන් ගැන ඔබට ඇත්තේ වෙනත් අදහසක් විය යුතුය. එහෙත් රුසියානු අනන්‍යතාවය නම් හැඟීම් රහිත මුව තලයයි. සෑමවිටම සිනාසෙන හෝ රවන, එසේත් නැත්නම් හඬන කෙනෙකු හඳුනා ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

‘ඔවුන් සිරියාවන්ත නැත. මූණිච්චාවට සිනාසෙන්නේ නැත. දැඩි ය.’ ඒ රුසියානුවන් ය. ගනුදෙනු විසඳන විශේෂ ක්‍රමයක් ඔවුනට ඇත. ඒ, මුහුණට මුහුණ සටන් වැදීම ය. රුසියානු කාන්තාවන් ගැන ඔබට ඇත්තේ වෙනත් අදහසක් විය යුතුය. එහෙත් රුසියානු අනන්‍යතාවය නම් හැඟීම් රහිත මුව තලයයි. සෑමවිටම සිනාසෙන හෝ රවන, එසේත් නැත්නම් හඬන කෙනෙකු හඳුනා ගැනීමට…