රග්බි වසන්තය පිළිගන්නට අපි සූදානම්; ඔබ?

301

ජාත්‍යන්තර රග්බි පිටියට මෙන්ම රග්බි ප්‍රේක්ෂකයින්ට ද වසන්තය උදා කරමින් 2019 IRB රග්බි ලෝක කුසලානය තවත් මාස අටකින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. වැඩිම වරක් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායම ඔබ දන්නවා ද? මීළඟ ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ කොහේ ද? ThePapare.com මේ සූදානම රග්බි ලෝක කුසලානයට ඔබත් සමඟ පෙරගමන් යන්නයි. රග්බි ලෝක කුසලානය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාත්‍යන්තර රග්බි පිටියට මෙන්ම රග්බි ප්‍රේක්ෂකයින්ට ද වසන්තය උදා කරමින් 2019 IRB රග්බි ලෝක කුසලානය තවත් මාස අටකින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. වැඩිම වරක් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායම ඔබ දන්නවා ද? මීළඟ ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන්නේ කොහේ ද? ThePapare.com මේ සූදානම රග්බි ලෝක කුසලානයට ඔබත් සමඟ පෙරගමන් යන්නයි. රග්බි ලෝක කුසලානය…