12 වන දිනයේ තරඟ අවසන් වන විට සමස්ථ පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ තවදුරටත් තහවුරු කරගැනීමට රන් පදක්කම් 30 සමඟ මුලු පදක්කම් 93ක් දිනාගත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමත් වී ඇති අතර දෙවන සහ තුන්වැනි ස්ථාන පිලිවෙලින් රන් පදක්කම් 19 බැගින් දිනාගෙන ඇති මහා බ්‍රිතාන්‍යටහා චීනය ට හිමිව ඇත. පසුගිය ලිපි: රියෝ උණුසුම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

12 වන දිනයේ තරඟ අවසන් වන විට සමස්ථ පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ තවදුරටත් තහවුරු කරගැනීමට රන් පදක්කම් 30 සමඟ මුලු පදක්කම් 93ක් දිනාගත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමත් වී ඇති අතර දෙවන සහ තුන්වැනි ස්ථාන පිලිවෙලින් රන් පදක්කම් 19 බැගින් දිනාගෙන ඇති මහා බ්‍රිතාන්‍යටහා චීනය ට හිමිව ඇත. පසුගිය ලිපි: රියෝ උණුසුම…