පියාගේ අඩි පාරේ යන පුතාට රාජකීය නායකත්වය!

68

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා රාජකීය විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Fly Half’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන තුන්වැනි වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩක ලෙහාන් ගුණරත්න නම් කර ඇත.  ධර්මරාජය දිනවීමේ වගකීම ජූඩ්ට! එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා … ලෙහාන් ගුණරත්න…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා රාජකීය විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Fly Half’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන තුන්වැනි වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩක ලෙහාන් ගුණරත්න නම් කර ඇත.  ධර්මරාජය දිනවීමේ වගකීම ජූඩ්ට! එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා … ලෙහාන් ගුණරත්න…