පාසල් බාලිකාවෝ සමඟින් යුධ කාන්තාවෝ ද ශූරතා දිනති

212

2018 නෙට් චෑම්ප්ස් දැල්පන්දු තරගාවලියේ විවෘත කාණ්ඩයේ අවසන් තරගය ජය ගැනීමට යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් වූ අතර වයස අවුරුදු 15න් පහළ කාණ්ඩයේ ශූරතාවය කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයත්, වයස අවුරුදු 19න් පහළ කාණ්ඩයේ ශූරතාව කළුතර ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය විසින් ද දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙවර තරගාවලිය කුරුණෑගල වෙලගෙදර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 නෙට් චෑම්ප්ස් දැල්පන්දු තරගාවලියේ විවෘත කාණ්ඩයේ අවසන් තරගය ජය ගැනීමට යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් වූ අතර වයස අවුරුදු 15න් පහළ කාණ්ඩයේ ශූරතාවය කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයත්, වයස අවුරුදු 19න් පහළ කාණ්ඩයේ ශූරතාව කළුතර ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය විසින් ද දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙවර තරගාවලිය කුරුණෑගල වෙලගෙදර…