කොරෝනා නිසා ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයට බාධාවක් නැහැ

196

99 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය පවතින කොරෝනා වසංගත යළි ව්‍යාප්තිය යටතේ වුවද පෙර සැලසුම් කර පරිදීම පැවැත්වීමට අද (28) පැවති ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ රැස්වීමේ දී තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 99 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය මැයි 20 සිට 23 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය ඔලිම්පික්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

99 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය පවතින කොරෝනා වසංගත යළි ව්‍යාප්තිය යටතේ වුවද පෙර සැලසුම් කර පරිදීම පැවැත්වීමට අද (28) පැවති ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ රැස්වීමේ දී තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 99 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය මැයි 20 සිට 23 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය ඔලිම්පික්…