බයිලා නොගැසූ එම්. එස්

146

එම්.එස් යන නාමය ප්‍රසිද්ධ බයිලා වලටය. නමුත් මේ ලිපියෙන් විමසා බැලෙන්නේ බයිලා නොගැසූ එම්. එස් කෙනෙකු පිළිබඳවයි.  ඔහු පිත්තත් රැගෙන පිටියට පිවිසෙන විට තිගැස්මක් ඇති නොවූ පන්දු යවන්නෙකු ක්‍රිකට් ලෝකයේ සිටියේ නැත. අනෙක් අන්තයෙන් කෙතරම් කඩුලු ප්‍රමාණයක් දැවී තිබුණ ද, ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනතෙක් ප්‍රතිවාදීන්ගේ මුහුණුවල සිනහවක් තිබුනේ නැත.  ලොව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එම්.එස් යන නාමය ප්‍රසිද්ධ බයිලා වලටය. නමුත් මේ ලිපියෙන් විමසා බැලෙන්නේ බයිලා නොගැසූ එම්. එස් කෙනෙකු පිළිබඳවයි.  ඔහු පිත්තත් රැගෙන පිටියට පිවිසෙන විට තිගැස්මක් ඇති නොවූ පන්දු යවන්නෙකු ක්‍රිකට් ලෝකයේ සිටියේ නැත. අනෙක් අන්තයෙන් කෙතරම් කඩුලු ප්‍රමාණයක් දැවී තිබුණ ද, ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනතෙක් ප්‍රතිවාදීන්ගේ මුහුණුවල සිනහවක් තිබුනේ නැත.  ලොව…