මැට් ලීගේ කර මතට තවත් ජාතික සංචිතයක්!

9

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතය, ජාතික සත් සාමාජික සංචිතය හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන මැට් ලී හට, වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාව සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය ද හිමිවී ඇත. ඔලිම්පික් සිහින පොදිබැඳන් ශ්‍රී ලංකාව කොරියාවට! 2020 ඔලිම්පික් සඳහා වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතය, ජාතික සත් සාමාජික සංචිතය හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන මැට් ලී හට, වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාව සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය ද හිමිවී ඇත. ඔලිම්පික් සිහින පොදිබැඳන් ශ්‍රී ලංකාව කොරියාවට! 2020 ඔලිම්පික් සඳහා වන…