වසරේ අවසාන මැරතන් තරගය සුවිශේෂී කාණ්ඩයකට සීමා වේ

59
NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඉතිරිව ඇති අවසාන ප්‍රමුඛ පෙළේ මැරතන් ධාවන තරගය වන සුප්‍රකට ලන්ඩන් මැරතන් තරගය සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය නිවේදනය කිරීම පසුගිය මාසය අවසානයේ සිදු කිරීමට තිබුනත්, එම තීරණය ප්‍රකාශ කිරීම මෙම මාසය දක්වා කල් දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කරන ලදි. ආසියානු කනිෂ්ඨ ශූරයාට වසර හතරක තහනමක් ඒ අනුව මෙවර තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඉතිරිව ඇති අවසාන ප්‍රමුඛ පෙළේ මැරතන් ධාවන තරගය වන සුප්‍රකට ලන්ඩන් මැරතන් තරගය සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය නිවේදනය කිරීම පසුගිය මාසය අවසානයේ සිදු කිරීමට තිබුනත්, එම තීරණය ප්‍රකාශ කිරීම මෙම මාසය දක්වා කල් දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කරන ලදි. ආසියානු කනිෂ්ඨ ශූරයාට වසර හතරක තහනමක් ඒ අනුව මෙවර තරගාවලිය…