රට වෙනුවෙන් වැඩ හතරම කළ හෂාන්

307
cricket.com.au

ඇතැම් ක්‍රිකට් පිතිකරුවන් හරිම අපිළිවෙළ ය. “අපිළිවෙළ” සාමාන්‍යයෙන් අයත් වන්නේ පන්දු යවන්නන්ට ය. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පිතිකරුවෙකු බව ඔහුගේ ඇඳුමෙන් පැලඳුමෙන් අනුමාන කළ හැකිය. එහෙත් පන්දු යවන්නන් එසේ නොවේ. හදිසියේ නුපුරුදු අයුරින් පලඳා ගත්, ඇද වූ හිස ආවරණය, ශරීර ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වැලමිට ආවරණය, පයට තබා සිරකොට බැඳ ඇති පා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇතැම් ක්‍රිකට් පිතිකරුවන් හරිම අපිළිවෙළ ය. “අපිළිවෙළ” සාමාන්‍යයෙන් අයත් වන්නේ පන්දු යවන්නන්ට ය. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පිතිකරුවෙකු බව ඔහුගේ ඇඳුමෙන් පැලඳුමෙන් අනුමාන කළ හැකිය. එහෙත් පන්දු යවන්නන් එසේ නොවේ. හදිසියේ නුපුරුදු අයුරින් පලඳා ගත්, ඇද වූ හිස ආවරණය, ශරීර ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වැලමිට ආවරණය, පයට තබා සිරකොට බැඳ ඇති පා…