තැනේ හැටියට ඇණේ ගැසූ ආනෝල්ඩ්

680
Street Smart Russel Arnold
 

ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ ස්වර්ණමය යුගය ලියැවෙන්නේ ’90 දශකයේ අගභාගයත්, නව සහස්‍රයේ මුල් අවුරුදු කිහිපයත් තුල දී ය. “ස්වර්ණමය යුගය” යැයි කියන විට ඊට පදනම් වන්නේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජාත්‍යන්තර දස්කම් පමණක්ම නොවේ. ජයග්‍රහණය සඳහා සැබෑ උවමනාවක් ඇති පරිපාලකයන්, ශක්තිමත් නායකයන්, නායකයන් වටා සිට ඕනෑම අභියෝගයක් භාර ගැනීමට සූදානම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ ස්වර්ණමය යුගය ලියැවෙන්නේ ’90 දශකයේ අගභාගයත්, නව සහස්‍රයේ මුල් අවුරුදු කිහිපයත් තුල දී ය. “ස්වර්ණමය යුගය” යැයි කියන විට ඊට පදනම් වන්නේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ජාත්‍යන්තර දස්කම් පමණක්ම නොවේ. ජයග්‍රහණය සඳහා සැබෑ උවමනාවක් ඇති පරිපාලකයන්, ශක්තිමත් නායකයන්, නායකයන් වටා සිට ඕනෑම අභියෝගයක් භාර ගැනීමට සූදානම්…