“යුනිස් මට සමාවෙන්න” – හිටපු පාකිස්තාන පිතිකරණ පුහුණුකරු

561

පාකිස්තානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පිතිකරණ පුහුණුකරු වන ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් පාකිස්තාන වත්මන් පිතිකරණ පුහුණුකරු වන යූනිස් ඛාන්ගෙන් සමාව අයැද තිබෙනවා. ඒ පිහියක් පෙන්වා පුහුණුකරු බියවැද්දූ කතා පුවත සඳහා මාධ්‍ය දැඩි ප්‍රචාරයක් ලබා දී ඒ සඳහා වැරදි අර්ථකතන දක්වා තිබූ නිසයි. ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයින් ඇවිත් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලුවා ද? “යුනිස් මට සමාවෙන්න,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පිතිකරණ පුහුණුකරු වන ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් පාකිස්තාන වත්මන් පිතිකරණ පුහුණුකරු වන යූනිස් ඛාන්ගෙන් සමාව අයැද තිබෙනවා. ඒ පිහියක් පෙන්වා පුහුණුකරු බියවැද්දූ කතා පුවත සඳහා මාධ්‍ය දැඩි ප්‍රචාරයක් ලබා දී ඒ සඳහා වැරදි අර්ථකතන දක්වා තිබූ නිසයි. ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයින් ඇවිත් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලුවා ද? “යුනිස් මට සමාවෙන්න,…