ඉතිහාසයේ මතක – FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානය (1986 – 1994)

111
FIFA World Cup – Journey through History
 

1982 වසරේ දී පාපන්දු ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ ඉතාලිය ඉදිරි වසර 4ක කාලය සඳහා පාපන්දු ලොවේ කිරුළ තමන් සතුකර ගන්නට සමත් විය. 1970 වසරේ දී බ්‍රසීල කණ්ඩායම ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමඟ ‘ජූල්ස් රිමෙට්’ කුසලානය සදාකාලයටම ඔවුන් සතුව තබා ගැනීමේ අයිතිය ඔවුන්ට හිමි වූ අතර ඒ අනුව 1974 වසරේ සිට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

1982 වසරේ දී පාපන්දු ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ ඉතාලිය ඉදිරි වසර 4ක කාලය සඳහා පාපන්දු ලොවේ කිරුළ තමන් සතුකර ගන්නට සමත් විය. 1970 වසරේ දී බ්‍රසීල කණ්ඩායම ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමඟ ‘ජූල්ස් රිමෙට්’ කුසලානය සදාකාලයටම ඔවුන් සතුව තබා ගැනීමේ අයිතිය ඔවුන්ට හිමි වූ අතර ඒ අනුව 1974 වසරේ සිට…