ඉතිහාසයේ මතක – FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානය (1998-2002)

233
 

1986, 1990 හා 1994 FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලාන පිළිවෙළින් ආර්ජෙන්ටිනාව, බටහිර ජර්මනිය හා බ්‍රසීලය දිනා ගන්නා ලදි. 1986 මෙක්සිකෝවේ පැවති ලෝක කුසලානය ආර්ජෙන්ටිනාවේ සුපිරි තරුව ඩියෙගෝ මැරඩෝනා සම්පූර්ණයෙන්ම සිය ග්‍රහණයට ගත්තේ ගෝල පහක් දැල තුලට යොමු කරමින් ආර්ජෙන්ටිනාවට ලෝක කුසලානය ද දිනා දෙමින්ය. 1986 දී ලද පරාජයන් වලට පළිය ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

1986, 1990 හා 1994 FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලාන පිළිවෙළින් ආර්ජෙන්ටිනාව, බටහිර ජර්මනිය හා බ්‍රසීලය දිනා ගන්නා ලදි. 1986 මෙක්සිකෝවේ පැවති ලෝක කුසලානය ආර්ජෙන්ටිනාවේ සුපිරි තරුව ඩියෙගෝ මැරඩෝනා සම්පූර්ණයෙන්ම සිය ග්‍රහණයට ගත්තේ ගෝල පහක් දැල තුලට යොමු කරමින් ආර්ජෙන්ටිනාවට ලෝක කුසලානය ද දිනා දෙමින්ය. 1986 දී ලද පරාජයන් වලට පළිය ගැනීමට…