මාස 9 කට පෙර ජාවා ලේන් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජ ඉතිහාසයේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය වාර්තා කරමින් Dialog ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි කණ්ඩායම් 8 අතරින් පහතට වැටුණු නමුත් ඉන් මාස 9 කට පසුව මේ වන විට ඔවුන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම FA කුසලාන අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මාස 9 කට පෙර ජාවා ලේන් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජ ඉතිහාසයේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය වාර්තා කරමින් Dialog ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි කණ්ඩායම් 8 අතරින් පහතට වැටුණු නමුත් ඉන් මාස 9 කට පසුව මේ වන විට ඔවුන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම FA කුසලාන අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නට…