එංගලන්තයේ දරුණු ප්‍රහාරය අප්‍රිකානු කුසලාන සිහිනය බොඳ කරයි!

7

වර්තමානයේ ක්‍රිකට් පිටිය තුල වඩාත්ම ආක්‍රමණශීලී කණ්ඩායම කුමක්දැයි ඔබෙන් විමසුවහොත් ඔබට විවිධ පිලිතුරු තිබිය හැක. නමුත් ඒ අතරින් ඔබේ පිලිතුර එංගලන්තය නම් ඔබට කිසිවෙකුත් සිනා නොවනු ඇත. ඒ මෑත අතීතය තුල ඔවුන් කිහිප විටක්ම එවැනි ආශ්චර්යයන් සිදුකර ඇති බැවිනි.  එහි නවතම නිදසුන ඊයේ (16) සෙන්චූරියන් හිදී දැකබලා ගැනීමට හැකිවූයේ සත්කාරක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වර්තමානයේ ක්‍රිකට් පිටිය තුල වඩාත්ම ආක්‍රමණශීලී කණ්ඩායම කුමක්දැයි ඔබෙන් විමසුවහොත් ඔබට විවිධ පිලිතුරු තිබිය හැක. නමුත් ඒ අතරින් ඔබේ පිලිතුර එංගලන්තය නම් ඔබට කිසිවෙකුත් සිනා නොවනු ඇත. ඒ මෑත අතීතය තුල ඔවුන් කිහිප විටක්ම එවැනි ආශ්චර්යයන් සිදුකර ඇති බැවිනි.  එහි නවතම නිදසුන ඊයේ (16) සෙන්චූරියන් හිදී දැකබලා ගැනීමට හැකිවූයේ සත්කාරක…