දිනුකට සහ තිලිණිට නැවතත් ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතා

134

66 වන වරට පැවති ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලියේ පිරිමි තරග අංශයේ අවසන් මහා තරගයේ දී සසිඳු කරුණාතිලක පරාජයට පත්කරමින් දිනුක කරුණාරත්න විසින් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූයේ අඛණ්ඩව 18 වන වසරටත් බැඩ්මින්ටන් ජාතික පිරිමි ශූරතාවය කරුණාරත්නවරයෙකුගේ නම ඉදිරියේ සටහන් කරගනිමිනි.   ආදිත්‍ය හා අකිත්මි තෙවන දිනයේ දී වාර්තා පොත් අතරට ජාතික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

66 වන වරට පැවති ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලියේ පිරිමි තරග අංශයේ අවසන් මහා තරගයේ දී සසිඳු කරුණාතිලක පරාජයට පත්කරමින් දිනුක කරුණාරත්න විසින් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූයේ අඛණ්ඩව 18 වන වසරටත් බැඩ්මින්ටන් ජාතික පිරිමි ශූරතාවය කරුණාරත්නවරයෙකුගේ නම ඉදිරියේ සටහන් කරගනිමිනි.   ආදිත්‍ය හා අකිත්මි තෙවන දිනයේ දී වාර්තා පොත් අතරට ජාතික…