රග්බි නැවත ආරම්භ වන්නේ කවදාද යන පැනයට පිළිතුරක්

276
Rizly Illyas
SLR President confident of rugby restart in the country

ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ක්‍රීඩාව නැවතත් ආරම්භ කළ හැකි වනු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බව ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ නව සභාපති රිස්ලි ඉල්යාස් මහතා පවසා සිටිනවා. “අපි ලිපිගොනුවක් සැකසුවා නැවත ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කරලා. අපි ඒක ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට හා සෞඛ්‍ය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ක්‍රීඩාව නැවතත් ආරම්භ කළ හැකි වනු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බව ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ නව සභාපති රිස්ලි ඉල්යාස් මහතා පවසා සිටිනවා. “අපි ලිපිගොනුවක් සැකසුවා නැවත ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කරලා. අපි ඒක ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට හා සෞඛ්‍ය…