ස්වීප් පහර නම් සිල්වා! චාමර සිල්වා!

918

ස්වීප් පහර බොහෝ දඟපන්දු යවන්නන්ට හිසරදයකි. ඔවුන්ගේ සියලු සැලසුම් හා උපක්‍රම සැණින් සුනු විසුනු කර දැමීමේ හැකියාවක් ස්වීප් පහරට ඇත. ඒ ස්වීප් පහර එල්ල කරන පිතිකරුවා චාමර සිල්වා නම්, පන්දු යවන්නා පත්වන අසරණ භාවය ගැන අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත.  පන්දුව එන මාවතට තරමක් මෑත් වන්නට වම් පාදය ඉදිරියට යොමුකර, පිත්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ස්වීප් පහර බොහෝ දඟපන්දු යවන්නන්ට හිසරදයකි. ඔවුන්ගේ සියලු සැලසුම් හා උපක්‍රම සැණින් සුනු විසුනු කර දැමීමේ හැකියාවක් ස්වීප් පහරට ඇත. ඒ ස්වීප් පහර එල්ල කරන පිතිකරුවා චාමර සිල්වා නම්, පන්දු යවන්නා පත්වන අසරණ භාවය ගැන අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත.  පන්දුව එන මාවතට තරමක් මෑත් වන්නට වම් පාදය ඉදිරියට යොමුකර, පිත්ත…