අකරතැබ්බයක් සමඟින්ම ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු කණ්ඩායම ඉන්දියාවට

110

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු ශූරතාව ඉන්දියාවේ කතක් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ඊයේ (16) ඉන්දියාවට ළඟා වී තිබුණි. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු ශූරතාවයට ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කෙරේ “21 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු ශූරතාවය” මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු ශූරතාව ඉන්දියාවේ කතක් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ඊයේ (16) ඉන්දියාවට ළඟා වී තිබුණි. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු ශූරතාවයට ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කෙරේ “21 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු ශූරතාවය” මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදී…