කොළඹ හොකී තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන්

196
Colombo Hockey League 2017

කොළඹ හොකී සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන කොළඹ හොකී ලීග් තරගාවලිය 19 හා 20 (ඊයේ) කොළඹ Astro turf පිටියේ දී පැවැත්විය. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල හොකී ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීම හා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව වර්ෂ 1970 දී වෝල්ටර් ජයසූරිය මහතා හා මහමුද් මහතා විසින් ආරම්භ කළ කොළඹ හොකී සංගමය මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ හොකී සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන කොළඹ හොකී ලීග් තරගාවලිය 19 හා 20 (ඊයේ) කොළඹ Astro turf පිටියේ දී පැවැත්විය. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල හොකී ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීම හා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව වර්ෂ 1970 දී වෝල්ටර් ජයසූරිය මහතා හා මහමුද් මහතා විසින් ආරම්භ කළ කොළඹ හොකී සංගමය මෙම…