ඕස්ට්‍රේලියාව නැවතත් පරණ පන්දුවට

608

එංගලන්තය විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන Dukes (ඩියුක්ස්) පන්දුවක් යටතේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගාවලිය (Sheffield Shield) ක්‍රීඩා කළ ඕස්ට්‍රේලියාව එම පන්දුව අත්හැර නැවතත් සාම්ප්‍රදායික කොකබුරා පන්දුව භාවිතා කිරීමට එරට ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත. “කඩුලු ත්‍රිත්වයක්” මුලින්ම මෙරටට ගෙනා සොයිසා 2016 වසරේ පැවති Sheffield Shield ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඩියුක්ස් පන්දුව හඳුන්වා දීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

එංගලන්තය විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන Dukes (ඩියුක්ස්) පන්දුවක් යටතේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගාවලිය (Sheffield Shield) ක්‍රීඩා කළ ඕස්ට්‍රේලියාව එම පන්දුව අත්හැර නැවතත් සාම්ප්‍රදායික කොකබුරා පන්දුව භාවිතා කිරීමට එරට ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත. “කඩුලු ත්‍රිත්වයක්” මුලින්ම මෙරටට ගෙනා සොයිසා 2016 වසරේ පැවති Sheffield Shield ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඩියුක්ස් පන්දුව හඳුන්වා දීමට…