පළමු දිනයේ දී ම මැතිව්ගෙන් වාර්තාවක්

806

ඉන්දුනීසියාවේ ජාකර්තා සහ පලෙම්බන් නගරවල දී පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තරග ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අද (19) පිහිනුම් ඉසව් සඳහා එක්වුනා. පිහිනුම් තරග පැවැත්වෙන්නේ ජකර්තා නුවර ග්ලෝරා බුං කර්නෝ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ පිහිටි පිහිනුම් තටාකාංගනය තුළ දී යි. පිහිනන්නටත් කලින් ඉතිහාසය අලුත් කළ අකලංක අද (18) උදෑසන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දුනීසියාවේ ජාකර්තා සහ පලෙම්බන් නගරවල දී පැවැත්වෙන 18 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තරග ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අද (19) පිහිනුම් ඉසව් සඳහා එක්වුනා. පිහිනුම් තරග පැවැත්වෙන්නේ ජකර්තා නුවර ග්ලෝරා බුං කර්නෝ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ පිහිටි පිහිනුම් තටාකාංගනය තුළ දී යි. පිහිනන්නටත් කලින් ඉතිහාසය අලුත් කළ අකලංක අද (18) උදෑසන…